Судалгааны хөтөлбөр

Бид Хомын талд доорх мониторинг судалгааг хийж гүйцэтгэж байна:

Сэргээн нутагшуулж буй тахийн мониторинг судалгаа

Зан төрхийн ажиглалт • Тархац болон амьдрах орчны ашиглалт • Сүргийн дотоод харилцаа • Эрүүл мэнд/биеийн байдал
Тодорхойлох зургууд • Сүргийн өөрчлөлт • Генетик судалгаа (эцэг тогтоох, цус ойртолтын коэфициент) • Өвчлөл

Ургамлын мониторинг

Биомассын хэмжилт • Зүйлийн бүрдэл • Ногоон бүрхэц • Бэлчээрийн доройтол болон тэтгэх даац

Зэрлэг амьтны мониторинг

Зэрлэг амьтны тооллого (тархац, тоо толгой, сүргийн бүтэц) • Автомат камерын судалгаа

Шувууны мониторинг

Судалгаа/тооллого • төрөл зүйл • үржлийн амжилт • үүрлэлтийн амжилт

Шавьжны мониторинг

Зүйлийн бүрдэл

Цаг агаарын нөхцөл

Температур • Хур тунадас • Салхи • Чийгшил

Бидний ажилтай танилцана уу

Тахь сэргээн нутагшуулалт
Хомын тал дахь байгаль хамгаалал
Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих
Хомын тал БЦГ-ын менежмент
Үр дүн