Судалгааны хөтөлбөр

Бид Хомын талд дараах мониторинг судалгааг хийж гүйцэтгэж байна:

Сэргээн нутагшуулж буй тахийн мониторинг судалгаа

Зан төрхийн ажиглалт • Тархац болон амьдрах орчны ашиглалт • Сүргийн дотоод харилцаа • Эрүүл мэнд/биеийн байдал • Өвчлөл • Бодгалийн зургууд/ Зурган мэдээллийн сан • Сүргийн өөрчлөлт • Генетик судалгаа (эцэг тогтоох, цус ойртолтын коэфициент) 

Ургамлын мониторинг

 • Зүйлийн бүрдэл • Бэлчээрийн доройтол болон тэтгэх даац • Биомассын хэмжилт • Ногоон бүрхэц

Хөхтөн амьтны мониторинг

Зэрлэг амьтны тооллого (зүйлийн олон янз байдал, тархац, тоо толгой, сүргийн бүтэц) • Автомат камерын судалгаа

Шувууны мониторинг

Судалгаа/тооллого • Зүйлийн бүрдэл • Тархац • үржлийн амжилт • үүрлэлтийн амжилт

Мөлхөгчдийн судалгаа

Зүйлийн бүрдэл • Тоо толгой • Тархац 

Шавьжийн судалгаа

Зүйлийн бүрдэл • Тоо толгой • Тархац

Бидний ажилтай танилцана уу

Тахь сэргээн нутагшуулалт
Байгаль хамгаалал
Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих
Хомын талын БЦГ-ын менежмент
Үр дүн

Цаг агаарын ажиглалт

Температур • Хур тунадас • Салхи • Чийгшил