Тахь сэргээн нутагшуулалт

Пржевалькийн адуу буюу тахийг Монгол оронд сэргээн нутагшуулах ажил 1992 онд эхэлсэн. Одоогоор манай оронд Хустайн БЦГ, Гоийн их дархан цаазат газрын Б хэсэг болон Хомын талын БЦГ гэсэн гурван газарт тахь нутагшуулж байна.  Нийт тахийн тоо 800 гаруй болоод байгаа ч энэ нь байгальд бие даан оршин амьдрахад хангалттай тоо биш юм.

Хомын талд тахь сэргээн нутагшуулах эхний үе шат буюу дасан зохицох хугацаанд тахийг байлгах зорилгоор Сээрийн нуруу орчмын 14000 га талбай бүхий газар нутгийг 2003 онд хашаалсан. Тахиуд хахир хүйтэн өвлийг давахад уг Сээрийн нурууны бэсрэг уулс нь хамгаалалт болж өгдөг. 

Хамгааллын менежментийн үр дүнд тахийн тоо толгой 2020 онд 100-д хүрлээ. Жилээс жилд өсөн нэмэгдэж буй тахийн сүргийг цаашид хашаанаас  суллах, Хомын талд бие даан амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, ирээдүйн тархац нутгийг хамгаалахад чиглэн ажиллаж байна.  

Хомын талын тахийн популяцын динамик

Бидний ажилтай танилцана уу

Хомын тал дахь байгаль хамгаалал
Орон нутгийн тогтвортой хөгжил
Судалгааны хөтөлбөр
Хомын талын БЦГ-ын менежмент
Үр дүн