Үр дүн

  • 2004 онд Хомын талд анхны тахь ирснээс хойш тахийн тоо толгой дөрөв дахин нэмэгдэж, 26-аас 100 гаруй бодгаль болж өссөн.

  • Хомын талыг хамгаалалтанд авсан он жилүүдэд зэрлэг туруутны тоо толгой мэдэгдэхүйц өссөнийг устаж болзошгүй бөхөн, цагаан зээр, янгирын тоо толгойн өсөлт харуулж байна.

  • Хомын талын экосистемийн төлөв байдал мэдэгдэхүйц сайжирсныг Завхан гол дагуух зэрлэг чацарганы ой шугуйн эзлэх талбай 100 га-аас 2020 оны байдлаар 1000 га хүртэл тэлсэн нь илтгэж байна.

  • Орон нутгийн иргэд малчидтай тогтмол хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлснээр тэд тахь сэргээн нутагшуулах хөтөлбөрийн хүрээнд Завхан гол дагуух ойг хамгаалах, мэдээлэл солилцох зэрэг байгаль хамгаалах ажил үйлсэд сайн дураар оролцон өөриймсгөөр хандаж, идэвхтэн байгаль хамгаалагчийн үүрэг гүйцэтгэж байна.

  • Хомын талд байгальд чөлөөтэй амьдрах тахийн ирээдүйг баталгаатай болгох зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар 2020 оны 5 дугаар сард Хомын талыг Байгалийн цогцолборт газрын ангиллаар улсын хамгаалалтанд авлаа (нийт 411,403.80га талбай).

Бидний ажилтай танилцана уу

Тахь сэргээн нутагшуулалт
Хомын тал дахь байгаль хамгаалал
Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих
Судалгааны хөтөлбөр
Хомын талын БЦГ-ын менежмент